Sriman Mahaprabhor Asta Kaliya Nitya Lila – Visvanatha Cakravarti Thakur

Palankios maldos skirtos prisiminti Šri Čaitanya Mahaprabhu žaidimus aštuoniuose dienos laikotarpiuose

1
Kasdienių Viešpaties žaidimų šlovė

sri gauranga mahaprabhos caranayor ya kesa sesadibhih
sevagamyataya sva bhakta vihita sanyair yaya labhyate
tam tan manasikim smrtim prathayitum bhavyam sada sattamair
naumi pratyahikam tadiya caritam sriman navadvipa jam

Atsidavimo tarnystė Šri Gaurangos Mahaprabhu lotoso pėdoms yra toli už Viešpaties Brahmos, Viešpaties Šivos, Viešpaties Šeša Nagos ir kitų suvokimo ribų, tačiau ja nuolat mėgaujasi paties Viešpaties bhaktai, ir ji visada prieinama ir kitoms sieloms. Dabar pradėsiu aprašyti manasi sevos procesą. Pagal doriausius išminčius, šis procesas tinka nuolatiniam atminimui. Todėl reiškiu pagarbiausius nusilenkimus Navadvipoje gimusio Viešpaties amžinajam kasdieniam gyvenimui ir žaidimams.

2
Kasdienės dienotvarkės apžvalga

ratryante sayanotthitah sura sarit snato vabhau yah prage
purvahne sva ganair lasaty upavane tair bhati madhyahnake
yah puryam aparahnake nija grhe sayam grhe ‘thangane
srivasasya nisamukhe nisi vasan gaurah sa no raksatu

Nakties pabaigoje (prieš saulėtekį) Viešpats Šri Čaitanya Mahaprabhu keliasi iš lovos, išsitempia, kalbasi su žmona ir nusiprausia veidą (1). Ryte Jis masažuojasi aliejumi ir maudosi dangiškoje Gangos upėje, tada garbina Viešpatį Višnu (2). Priešpiečių metu, lankydamasis savo bhaktų namuose, Jis mėgsta diskutuoti apie Viešpatį Krišną (3). Vidurdienį Jis mėgaujasi žaidimais soduose ant Gangos kranto (4). Po pietų Jis vaikštinėja po Navadvipos miestą, pramogaudamas su visais gyventojais (5). Sutemus grįžta namo garbinti Viešpatį Višnu ir atlikti kitų apeigų (6). Vakare su savo bendražygiais eina į Šrivasa Pandito kiemą giedoti šventų vardų ir šokti ekstazėje (7). O naktį grįžta namo miegoti (8). Tegul šis Viešpats Gaura saugo mus visus.

3
Nishanta Lila
Žaidimai nakties pabaigoje
(3:22 – 5:46)

ratryante pika kukkutadi ninadam strutva sva talpotthitah
sri visnu priyaya samam rasa katham sambhasya santosya tam
gatva ‘nyatra dharasanopari vasan svad bhih sudhautanano
yo matradi bhir iksito ‘ti muditas tam gauram adhyemy aham

Nakties pabaigoje, išgirdęs malonius garsus, kuriuos skleidžia daugybė paukščių, tokių kaip, kukučiai, gaidžiai ir kiti, Šri Gaura pakyla iš savo lovos. Su Savo žmona, Šri Višnu Priya, Jis aptaria daugybę temų apie transcendentinius Jų abipusės meilės ryšius, ir dėl to Jie labai apsidžiaugia. Tada Jis atsikelia ir nueina į kitą kambarį, kur atsisėda ant pakeltos sėdimos vietos, o Jo bhaktai padeda Jam nuplauti Jo lotoso veidą maloniai kvepiančiu vandeniu. Po to Jis labai laimingas aplanko savo motiną, Šri Sači Devi, bei kitus draugus ir giminaičius namuose. Taip medituoju į kasdienius Šri Gaura Sundaros žaidimus.

4
Pratah Lila
Žaidimai ryte
(5:46 – 8:10)

pratah svah sariti sva parsada vrtah snatva prasun adi bhis
tam sampujya grhita caru vasanah srak candan alankrtah
krtva visnu samarcan adi sa gano bhuktv annam acamya ca
dvitram canya grhe sukam svapiti yas tam gauram adhyemy aham

Ryte, saulei patekėjus, Viešpats su savo palydovais eina maudytis į Gangos upę. Maudydamiesi jie taip pat garbina Gango motiną, aukodami gėles, smilkalus ir kitas dovanas. Po to jie prieina prie upės kranto, kur Jis aprengiamas puošniu audiniu ir papuošiamas šviežių gėlių girliandomis, sandalmedžio pasta ir kitais papuošalais. Tada visi grįžta į Jo namus, kad atliktų gausų Viešpaties Višnu garbinimą ir kitas apeigas, o po to valgo maistą, kuris buvo paaukotas Viešpačiui Višnu. Nusiplovęs rankas ir burną, Viešpats Gaura nueina į kitą kambarį ir kurį laiką labai laimingas ilsisi. Taip medituoju į kasdienius Šri Gaura Hari žaidimus.

5
Purvahna Lila
Popietiniai žaidimai
(8:10 – 10:34)

purvahne sayanotthitah su payasa praksalya vaktr ambujam
bhaktaih sri hari nama kirtana paraih sarddham svayam kirtayan
bhaktanam bhavane ‘pi ca sva bhavane kridan nrnam vardhayaty
anandam pura vasinam ya urudha tam gauram adhyemy aham

Atėjus priešpiečiams, Viešpats atsikelia iš savo miego ir išsitempia. Tada Jis nusiprausia Savo lotoso veidą saldžiai kvepiančiu vandeniu. Susitikęs su Savo bhaktais, kurie visi labai mėgsta giedoti Šri Hari Nama kirtaną, Jis asmeniškai ragauja ir mėgaujasi šventųjų vardų giedojimu. Taip Jis pramogauja, kartais įvairių bhaktų namuose, o kartais savo namuose. Tokiu būdu Jis padidina iki beribių aukštumų, visų miestiečių ekstatinį malonumą. Taip medituoju į kasdienius Šri Gaura Čandros žaidimus.

6
Madhyahna Lila
Vidurdienio žaidimai
(10:34 – 15:22)

madhyahne saha taih sva parsada ganaih samkirtayad bhir bhrsam
sadvaitendu gadadharah kila saha srilavadhuta prabhuh
arame mrdu marutaih sisiritair bhrnga dvijair nadite
svam vrnda vipinam smaran bhrahmati yas tam gauram adhyemy aham

Vidurdienį Viešpats Čaitanya toliau mėgaujasi intensyviu ir entuziastingu giedojimu ir šokiais, apsuptas savo brangių bhaktų, tokių kaip į mėnulį panašus Advaita Ačarya, Gadadhara Panditas ir dieviškasis pamišėlis Šrila Nityananda Prabhu. Vėliau visi vaikštinėja po sodus ir giraites ant Gangos kranto, kur mėgaujasi saldžiu vėsinančiu upės vėjeliu. Girdėdamas malonius tų sodų kamanių garsus, Viešpats prisimena savo paties ekstatiškus Radha ir Krišnos žaidimus, kurie tuo pat metu vyksta Jo paties miške Vrindavane. Taip medituoju į kasdienius Šri Gaurangos žaidimus.

7
Aparahna Lila
Popietiniai žaidimai
(15:22 – 17:46)

ryah sriman aparahnake saha ganais tais tadrsaih premavams
ta drksu svayam apyalam tri jagatam sarmani vistarayan
aramattata eti paura janata caksus cakorodupo
matra dvari mudeksito nija grham tam gauram adhyemy aham

Per nuostabiai gražią popietę Viešpats ir Jo bhaktai vienodai pašėlę nuo ekstatiškos meilės, ir tokiu būdu pasipuošę, skleidžia vis augantį, palankų pulsavimą visiems trims pasauliams. Taip nusiteikę jie palieka sodus ir keliauja atgal link Jo namų. Pakeliui jie džiugina visų miestiečių akis, kaip mėnulis savo spinduliais džiugina paukštį čakorą. Pasiekęs namus, Viešpats apipilamas meiliu motinos dėmesiu. Taip medituoju į kasdienius Gauros žaidimus.

8
Sayana Lila
Saulėlydžio žaidimai
(17:46 – 20:10)

yas tri srotasi sayam apta nivahaih snatva pradipali bhih
puspadyais ca samarcitah kalita sat pattambarah srag dharah
visnos tat samay arcanam ca krtavan dipali bhis taih samam
bhuktv annani su vitikam api tatha tam gauram adhyemy aham

Sutemus Viešpats su savo brangiais draugais maudosi Gangos upėje, kuri teka į tris dalis. Su atsidavimu Jie garbina Gangą aukodami ghi ugneles, gėles ir kitus daiktus. Po to Viešpats apsivelka šviežius šilkinius drabužius, pasipuošia gėlių girliandomis ir kitais papuošalais. Paskui garbina Viešpatį Višnu atlikdamas vakarinę arati ceremoniją, aukodamas ghi ugneles ir kitus dirbinius. Po to Jis ir Jo draugai ragauja valgius ir betelio riešutus, kurie buvo paaukoti Viešpačiui Višnu. Taip medituoju į kasdienius Viešpaties Gauros žaidimus.

9
Pradosh Lila
Vakariniai žaidimai
(20:10 – 22:34)

yah srivasa grhe pradosa samaye hy advaita candradi bhih
sarvair bhakta ganaih samam hari katha piyusam asvadayan
premananda samakulas catula dhih samkirtane lampatah
kartum kirtanam urdhvam udyama paras tam gauram adhyemy aham

Vakare Viešpats vyksta į Šrivasa Pandito namus, lydimas Šrilos Advaita Čandros ir kitų brangių palydovų. Susitikęs su daugybe Savo bhaktų, Jis ragauja ir mėgaujasi temomis apie Viešpatį Hari nektaru, o Jo protą labiausiai jaudina tyros meilės Dievui ekstazės. Tuomet, labai trokšdamas mėgautis bendru šventų Viešpaties vardų giedojimu, Jis surengia labai džiūgią sankirtaną, kuri pasiekia aistringo šventųjų vardų šlovinimo viršūnę. Taip aš medituoju į kasdienius Šri Gaura Sundaros žaidimus.

10
Nisha Lila
Naktiniai žaidimai
(22:34 – 3:22)

srivas angana avrto nija ganaih sarddham prabhu bhyam natann
uccais tala mrdanga vadana parair gayad bhir ullasayan
bhramyan srila gadadharena sahito naktam vibhaty adbhutam
svagare sayanalaye svapiti yas tam gauram adhyemy aham

Iki pat nakties, apsuptas artimiausių bhaktų, Viešpats šoka ir šoka Šrivasos kieme. Ekstatiškiausią Jo dainavimą lydi Jo bhaktų meistriški ir garsūs mridangos būgnų ritmai. Visą naktį, iki pat aušros, Jis klajoja ir nuostabiausiai šoka, kartu su Šri Gadadhara Prabhu. Tuomet Jis grįžta į savo namus, kur pasitraukia į savo miegamąjį ir užmiega kartu su žmona. Taip medituoju į kasdienius Šri Gaura Nataradžo žaidimus.

11
Šios maldos kartojimo nauda

sri gauranga vidhoh sva dhamani navadvipe ‘sta kalodbhavam
bhavyam bhavya janena gokula vidhor lila smrter aditah
lilam dyotayad etad atra dasakam prityanvito yah pathet
tam prinati sadaiva yah karunaya tam gauram adhyemy aham

Šri Gauranga, Mėnulis virš Navadvipos, apsireiškia savo buveinėje aštuoniose kiekvienos dienos laikotarpiuose. Medituojantys bhaktai turėtų prisiminti Jo žaidimus anksčiau, nei Šri Krišnos, Mėnulio virš Gokulos, žaidimus. Jei kas nors su meile skaito ar deklamuoja amžinuosius kasdienius Viešpaties žaidimus, kaip jie nušviesti dešimtyse šios maldos eilutėse, tuomet savo gailestinga užuojauta, Viešpats nepaprastai džiaugiasi tuo žmogumi. Taip aš medituoju į kasdienius Šri Gauračandros žaidimus.