Manah Šikša

Pamokslas protui

1
gurau goṣṭhe goṣṭhālayiṣu sujane bhū-sura-gaṇe
sva-mantre śrī-nāmni vraja-nava-yuva-dvandva-śaraṇe
sadā dambhaṁ hitvā kuru ratim apūrvām atitarāṁ
aye svāntar bhrātaś caṭubhir abhiyāce dhṛta-padaḥ

O mano nesuvokiamas vidinis „aš“, mano brangus broli – prote, nuolankiai lenkiuosi Tau. Apglėbęs tavo kojas, maldauju tave, prašau, atidėk į šalį visą išdidumą ir visiškai atsiduok Šri Guru, dvasinei buveinei – Vradža Dhamai, Vradžos buveinei, visiems vaišnavams – Viešpaties bhaktams, sattvika brahmanams, šventam Aukščiausiojo Viešpaties vardui ir amžinai žydinčiai bei jaunatviškai Dieviškajai Porai – Šri Šri Radhai ir Krišnai, ir taip greitai įgyk didingą prisirišimą prie Jų.

2

na dharmaṁ nādharmaṁ śruti-gaṇa-niruktaṁ kila kuru
vraje rādhā-kṛṣṇa-pracura-paricaryām iha tanu
śacī-sūnuṁ nandīśvara-pati-sutatve guru-varaṁ
mukunda-preṣṭhatve smara param ajasraṁ nanu manaḥ

O mano brangus prote, prašau, neužsiimk Vedose nurodyta religine veikla ir nedaryk nuodėmingos veiklos, kuri taip pat aprašyta šastrose. Aukščiausia visų Vedų išvada yra ta, kad Dieviškoji Pora – Šri Šri Radha ir Krišna – yra aukščiausieji garbinimo objektai, o meilės tarnystė Jiems yra maloniausia iš visų patirčių. Todėl, o prote, visiškai pasinerk į tarnystę Jiems su meile ir atsidavimu. Visada medituok į Viešpatį Šri Čaitanją Mahaprabhu – motinos Šači sūnų, suvokdamas, kad Jis visiškai nesiskiria nuo Šri Krišnos – Maharadžo Nandos sūnaus. O prote, taip pat medituok į Šri Guru, kuris yra brangiausias Viešpaties Mukundos, Krišnos, bhaktas.

3

yadīccher āvāsaṁ vraja-bhuvi sa-rāgaṁ pratijanur
yuva-dvandvaṁ tac cet paricartium ārād abhilaṣeḥ
svarūpaṁ śrī-rūpaṁ sa-gaṇam iha tasyāgrajam api
sphuṭaṁ premṇā nityaṁ smara nama tadā tvaṁ śṛṇu manaḥ

Mano brangus prote, jei nori gyventi Vradža Dhamoje ir atlikti ragatmika bhakti lygio atsidavimo tarnystę, jei sieki tiesiogiai tarnauti Šri Šri Radhai ir Krišnai, stenkis prisiminti Šri Svarupos Damodaros, Šri Rupos Gosvamio, Šri Sanatanos Gosvamio ir visų kitų Šri Čaitanjos palydovų, kurie yra Jo malonės gavėjai, lotosines pėdas. Gimimas po gimimo tarnauk jų lotosinėms pėdoms.

4

asad-vārtā-veśyā visṛja mati-sarvasva-hariṇīḥ
kathā mukti-vyāghryā na śṛṇu kila sarvātma-gilanīḥ
api tyaktvā lakṣmī-pati-ratim ito vyoma-nayanīṁ
vraje rādhā-kṛṣṇau sva-rati-maṇidau tvaṁ bhaja manaḥ

Mano brangus prote, privalai visiškai atsisakyti tuščių pasaulietiškų kalbų, kurios tarsi prostitutė vagia visą tavo protą ir ryžtą. Išsivadavimo troškimas taip pat yra blogis, nes jis tarsi laukinis tigras, ryjantis tavo egzistenciją. Dabar prašau tavęs atsisakyti net prisirišimo prie Viešpaties Narajanos, Motinos Lakšmi, laimės deivės, sutuoktinio, dovanojančio didžiulį gėrį – gyvenimą Vaikunthoje. Tiesiog nuolankiai prašau, kad gyventum Vradže ir garbintum Šri Šri Radhą ir Krišną, nes jie laimina Savo bhaktus, užimdami juos tarnyste Sau.

5

asac-ceṣṭā-kaṣṭa-prada-vikaṭa-pāśālibhir iha
prakāmaṁ kāmādi-prakaṭa-pathapāti-vyatikaraiḥ
gale baddhvā hanye’ham iti bakabhid-vartmapa-gaṇe
kuru tvaṁ phutkārān avati sa yathā tvāṁ mana itaḥ

Mano brangus prote, šiame materialiame gyvenime tave puola geismas, kuris tarsi plėšikų gauja, tykanti nekaltų piligrimų. Šis geismas dusina tave stipriais pančiais – kančia, skausmu ir nedžiuginančiomis pastangomis. Tokioje būsenoje turėtum dejuojančiai verkti ir šauktis Šri Krišnos, nužudžiusio demoną Bakasurą, tyrų bhaktų gailestingumo. Jie, be abejo, apsaugos tave nuo šio priešo.

6

are cetaḥ prodyat-kapaṭa-kuṭināṭī-bhara-khara-
kṣaran-mūtre snātvā dahasi katham ātmānam api mām
sadā tvaṁ gāndharvā-giridhara-pada-prema-vilasat-
sudhāmbhodhau snātvā tvam api nitarāṁ māṁ ca sukhaya

Mano brangus prote, tu įžengei į savęs pažinimo kelią, bet kvailai manai, kad jau esi apsivalęs, nors maudaisi tvenkinyje, kuriame plaukioja bjauriausios savybės, tokios kaip melas ir kitų žmonių trūkumų ieškojimas. Šias savybes galima palyginti su nešvariu asilo šlapimu. Iš tikrųjų tu pats save degini ir į liepsnas trauki tokią nereikšmingą sielą kaip aš. Sustabdyk šią savižudybę. Pasinerk į nemirtingą nuostabaus nektaro vandenyną, kuris tavęs laukia meilės atsidavimo tarnystėje prie Šri Šri Radhos ir Krišnos lotosinių pėdų. Atgaivink mano esybę ir taip suteik mums abiem begalinę laimę.

7

pratiṣṭhāśa dhṛṣṭā śvapaca-ramaṇī me hṛdi naṭet
kathaṁ sādhu premā spṛśati śucir etan nanu manaḥ
sadā tvaṁ sevasva prabhu-dayita-sāmantam atulaṁ
yathā tvāṁ niṣkāśya tvaritam iha taṁ veśayati saḥ

Mano brangus broli – prote, niekingas materialios garbės ir pagarbos troškimas panašus į begėdišką ir žemos kilmės prostitutę, valgančią šuns mėsą. Ir vis dėlto ji iššaukiančiai šoka mano širdyje. Kaip tada mano širdyje atsiras vietos pirmapradei meilei ir tyram atsidavimui Šri Krišnai? Tereikia tarnauti tyriems Viešpaties bhaktams, kurie yra artimi Jo palydovai ir patikimi pagalbininkai. Tik jie gali išvaryti šią prostitutę ir mano širdies soste iškelti tyrą meilę Dievui.

8

yathā duṣṭatvaṁ me davayati śaṭhasyāpi kṛpayā
yathā mahyaṁ premāmṛtam api dadāty ujjvalam asau
yathā śrī-gāndharvā-bhajana-vidhaye prerayati māṁ
tathā goṣṭhe kākvā giridharam iha tvaṁ bhaja manaḥ

O prote, prašau įsikurk Vradže ir uoliai garbink Viešpatį Krišną, kuris iškėlė Govardhano kalvą. Karštai ir nuolankiai Jam melskis, kad Jį patenkintum. Jis tikrai išlies savo bepriežastinę malonę tokiai niekingai ir apgaulingai sielai kaip aš ir apvalys mano širdį nuo bet kokio polinkio į apgaulę ir apsimetinėjimą. Jis tikrai palaimins mane nuostabiu premos nektaru – dvasine meile Dievui – ir įkvėps tarnauti Šrimati Radharani lotosinėms pėdoms.

9

mad-īśā-nāthatve vraja-vipina-candraṁ vraja-vane-
śvarīṁ tan-nāthatve tad-atula-sakhītve tu lalitām
viśākhāṁ śikṣālī-vitaraṇa-gurutve priyasaro-
girīndrau tat-prekṣā-lalita-ratidatve smara manaḥ

Mano brangus prote, visada būk paniręs į Viešpatį Krišną – spindintį Vrindavano mėnulį, nes Jis yra mano garbingosios ponios – Šrimati Radharani – Vradžos karalienės mylimasis. Mano brangus prote, pasinerk į Šrimati Lalitą devi, nes ji yra nepakartojama gopi ir artimiausia mano Viešpaties, Vradžos karalienės, draugė. Mano brangus prote, pasinerk į Šrimati Višakha devi, nes ji yra mano šikša guru. Pasinerk į Radha kundą – Radhikos mėgstamiausią tvenkinį. Taip pat pasinerk į Šri Govardhano kalvą, nes jie visi sustiprina mano meilę Dieviškajai Porai ir Jų didingiems žaidimams.

10

ratiṁ gaurī-līle api tapati saundarya-kiraṇaiḥ
śacī-lakṣmī-satyāḥ paribhavati saubhāgya-valanaiḥ
vaśīkāraiś candrāvali-mukha-navīna-vraja-satīḥ
kṣipaty ārād yā tāṁ hari-dayita-rādhāṁ bhaja manaḥ

Mano brangus prote, tiesiog garbink Šrimati Radharani, nes Ji visu savo neapsakomu grožiu nustelbė Rati – Kupidono sutuoktinę, Gauri – Šivos sutuoktinę ir Lilą – asmeninę Viešpaties Narajanos energiją. Dėl savo laimingo likimo Šrimati Radharani tapo labiau spindinti nei Indrani – karaliaus Indros žmona, Lakšmi – amžinoji Viešpaties Narajanos sutuoktinė ir net labiau spindinti nei Satjabhama – Dvarakos karalienė ir Krišnos žmona. Ji užkerėjo Viešpatį Krišną ir visiškai jį pavergė. Taip Ji pašalino visas kitas varžoves, įskaitant Čandravalį, nesuteikdama joms galimybės net priartėti prie Jo. Ji yra mylimiausia iš visų Viešpaties draugių.

11

samaṁ śrī-rūpeṇa smara-vivaśa-rādhā-giri-bhṛtor
vraje sākṣāt-sevā-labhana-vidhaye tad-guṇa-yujoḥ
tad-ijyākhyā-dhyāna-śravaṇa-nati-pañcāmṛtam idaṁ
dhayan-nītyā govardhanam anudinaṁ tvaṁ bhaja manaḥ

Brangus prote, norėdamas gauti intymią tarnystę Šrimati Radharani ir Giridhari (Krišnai), kurie yra apsvaigę vienas nuo kito ir tvirtai susieti meilės žaidimais, bei gauti intymią tarnystę jų artimiems ir amžiniems palydovams, paprasčiausiai priimk prieglobstį pas Šrilą Rupą Gosvamį ir laikykis jo nurodymų. Mėgaukis penkių rūšių nektariška tarnyste Viešpačiui Krišnai pagal pripažintus standartus: garbinimu, šlovinimu, meditacija, klausymusi ir nusilenkimais (arcana, kirtana, dhyana, sravana ir pranama). Ir tuo pat metu tarnauk Govardhano kalnui.

12

manaḥ-śikṣā-daikādaśaka-varam etan madhurayā
girā gāyaty uccaiḥ samadhigata-sarvārthayati yaḥ
sa-yūthaḥ śrī-rūpānuga iha bhavan gokula-vane
jano rādhā-kṛṣṇātula-bhajana-ratnaṁ sa labhate

Kiekvienas, kuris priėmė prieglobstį pas Šrilą Rupą Goswamį ir jo tiesioginius bhaktus, kuris gyvena Gokuloje (Vradže) ir gieda šiuos vienuolika posmų su visišku supratimu, duodančius nurodymus protui, tikrai įgis neįkainojamą atsidavimo tarnystės Šri Radhai ir Šri Krišnai deimantą.