Vraja Vilasa Stava

Odė nuostabiam Vradžo žaidimui

1

pratistha rajjubhir vaddham kamadyair vartma patibhih
chitva tah samharantas tan aghareh pantu mam bhatah

Aš surištas išskirtinumo troškimo virvėmis, kurias veržia tokie plėšikai kaip geismas. Tegu didvyriški Šri Krišnos bhaktai mane išgelbsti, nukirpdami šias virves ir jas sunaikindami.

2

dagdham varddhaka vanya vahnibhir alam dastam durandhyahina
viddham mamati paravasya visikhaih krodhadi simhair vrtam
svamin prema sudha dravam karunaya drak payaya sri hare
yenaitan avadhirya santatam aham dhiro bhavantam bhaje

O Šri Hari! Aš degu senatvės miško gaisruose, mane kandžioja baisi aklumo gyvatė, mane perdurė aštrios priklausomybės nuo kitų strėlės, mane supa pykčio liūtai ir panašūs jiems. O Mokytojau! Prašau, greitai duok man išgerti Tavo meilės nektaro, kad galėčiau nekreipti dėmesio į visus šiuos dalykus ir ištvermingai garbinti Tave!

3

yan madhuri divya sudha rasabdheh
smrteh kanenapy ati lolitatma
padyair vraja sthan akhilan vrajam ca
natva sva nathau vata tau didrkse

Labai trokštu pamatyti savo mylimiausius karalių ir karalienę, Šri Šri Radha Madhavą. Vieno lašo iš nektaro vandenyno prisiminimas, kurio saldumas pažadino mano širdyje stiprų norą Juos pamatyti. Tad šiomis eilutėmis lenkiuosi Jų Vradžo buveinei ir jos gyventojams.

4

pradurbhava sudha dravena nitaram angitvam aptva yayor
gosthe ’bhiksnam ananga esa paritah krida vinodam rasaih
prityollasayatiha mugdha mithuna sreni vatamsav imau
gandharva giridharinau vata kada draksyami ragena tau

Kada išvysiu Gandharvą ir Giridharį, nekaltų, jaunų ir gražių Porų karūnos brangakmenius, kurie grąžino išsekusiam Kupidonui jo kūną, apipylę jį savo išvaizdos nektaro bangomis, ir kurie atsidavimo aistros kupinomis akimis visuomet meiliai plėtoja savo erotines malonumų pramogas?

5

vaikunthad api sodaratmaja vrta dvaravati sa priya
yatra sri sata nindi patta mahisi vrndaih prabhuh khelati
prema ksetram asau tato ’pi mathura prestha harer janmato
yatra sri vraja eva rajatitaram tam eva nityam bhaje

Aš amžinai garbinu Mathurą dhamą, kurioje asmeniškai gimė Aukščiausiasis Viešpats, kuri apima Vradžą ir yra dar didesnė už Dvaraką, kur Viešpats visada mėgaujasi nuostabiais žaidimais su savo karalienėmis, tokiomis kaip Rukmini ir Satyabhama, kurios yra didžiausios laimės deivės, kur Jį supa Jo brolis Balarama ir Jo sūnūs, vadovaujami Pradyumnos, ir kuri, vėlgi, savo ruožtu yra didesnė už Vaikuntą.

6

yatra kridati madhavah priyatamaih snigdhah sakhinam kulair
nityam gadha rasena rama sahito ’py adyapi go caranaih
yasyapy adbhuta madhuri rasa vidam hrdyeva kapi sphuret
prestham tan mathura purad api harer gostham tad evasraye

Priimu prieglobstį Gošthoje, Vradžo ganyklose, kur net šiandien Madhava, Jo brolis ir brangiausi draugai su didžiule meile gano karves, kurių neapsakomas saldumas atsiskleidžia jautrių rasika bhaktų širdyse bei protuose ir kuri brangesnės Šri Hari net už Mathuros miestą.

7

vaidagdhyottara narma karmatha sakhi vrndaih paritam rasaih
pratyekar taru kunja vallari giri dronisu ratrin divam
nana keli bharena yatra ramate tan navya yunor yugam
tat padambuja gandha bandhurataram vrndavanam tad bhaje

Aš garbinu labai žavingą buveinę, pavadinimu Šri Vrindavan, kuri kvepia nuo Paauglių Poros lotosinių pėdų, kurią supa daugybė besijuokiančių ir juokaujančių draugių, puikiai išmanančių įvairiausius meilės menus, ir kur Dieviškoji pora dieną ir naktį aistringai žaidžia giraitėse, apsuptose medžių, vynmedžių, šviežių lapų, bei kalnų urvuose.

8

yatra srih parito bhramaty aviratam tas ta maha siddhayah
sphitah srstir alam gavam udayani vaso ’pi gosthaukasam
vatsalyat paripalito virahate krsnah pitrbhyam sukhais
tan nandisvaram alayam vraja pater gosthottamangam bhaje

Aš garbinu Nandišvarą, Vradžo karaliaus buveinę, Vradžo karūnos brangakmenį, kur visur klaidžioja laimės deivė, kur visiškai pasireiškia aštuonios mistinės tobulybės, kuri sukurta siekiant padidinti karvių prabangumą, kur Vradžo gyventojai gyvena didžiausioje palaimoje ir kur Šri Krišna mėgaujasi Savimi, saugomas savo tėvų.

9

putrasyabhyudayartham adara bharair misthanna panotkarair
divyanam ca gavam mani vraja yujam danair iha praty aham
yo vipran ganasah pratosayati tad bhavyasya varttam muhuh
snehat prcchati yas ca tad gata manas tam gokulendram bhaje

Aš garbinu Šri Nandą Maharadžą, Gokulos karalių, kuris tenkina brahmanus, pagarbiai dovanodamas jiems saldumynus, gėrimus, dieviškas karves ir brangakmenius, kad jo sūnus sėkmingai augtų, ir meiliai prašo jų palaiminimų sūnaus gerovei, visiškai pasinėręs į mintis apie Jį.

10

putra sneha bharaih sada snuta kuca dvandva tadiyocchalad
gharmmasyapi lavasya raksana vidhau sva prana deharvudaih
asakta ksana matram apy akalanat sadyah prasuteva gaur
vyagra ya vilapaty alam bahu bhayat sa patu gosthesvari

Tegul Šri Jašoda, Vradžo karalienė, iš kurios krūtų teka nenutrūkstama, motiniškos meilės sūnui pieno srovė, kuri stengiasi apsaugoti Jį milijardais gyvybės spindulių, kai pamato ant Jo kūno bent prakaito lašelį, kuri yra taip prisirišusi prie Jo, kad jei net akimirką negali Jo pamatyti, ji neramiai verkia kaip karvė dėl ką tik gimusio veršelio, tegul Ji saugo mane.

11

putrad uccair api haladharat sincati sneha purair
govindam ya ’dbhuta rasavati prakriyasu pravina
sakhya sribhir vraja pura maharaja rajnim nayais tad
gopendram ya sukhayati bhaje rohinim isvarim tam

Aš garbinu karalienę Rohini, kuri apipila Govindą savo motiniškos meilės nektaru net labiau nei savo sūnų Haladharą, Balaramą, kuri yra puikiausia virėja, tvirtai draugauja su Vradžo karaliene Yašoda ir savo geromis manieromis padidina Šri Nandos, karvių piemenų karaliaus meilę.

12

udyac chubhramsu koti dyuti nikara tiraskara kary ujjvala sri
durvaroddama dhama prakara ripu ghatonmada vidhvamsi gandhah
snehad apy unnimesam nijam anujam ito ’ranya bhumau sva vitam
tad viryajno ’pi yo na ksanam apanayate staumi tam dhenukarim

Šlovinu Šri Baladevą, Dhenukasuros priešą, kurio kūnas spindi ryškiai baltai kaip milijonai kylančių mėnulių, kuris lengvai sunaikina savo nenugalimų ir maištingų priešų netikro ego dvelksmą, kuris iš didelės meilės nė akimirkai nepaleidžia iš akių savo neklaužados broliuko Krišnos, kai jie išeina į mišką, ir kuris su tokia meile elgiasi su Krišna, nors ir žino apie Jo dieviškąsias galias.

13

parjanya nama nija naptr garvaih
parjanya laksany abhito vinindan
yo narma tanvan ramate ’sya karne
namamy aho krsna pitamaham tam

Aho! Aš atiduodu pagarbą karvių piemeniui, vardu Pardžanja, kuris yra Krišnos senelis iš tėvo pusės, kuris, didžiuodamasis savo anūku, nuolat tyčiojasi iš debesų ir kalba Krišnai į ausis mielus, malonius ir juokingus žodžius.

14

priyasya naptuh sukhato ’ti garvat
padau na yasyah patatah prthivyam
namami narmarcita naptr candram
variyasir krsna pitamahir tam

Aš išreiškiu pagarbą Varijaši, Šri Krišnos močiutei iš tėvo pusės, kurios kojos nesiliečia prie žemės iš mylimo anūko sukeltos pasididžiavimo laimės ir kuri visada džiugina į mėnulį panašų savo anūką juokingais žodžiais.

15

sveta smasru bharena sundara mukhah syamah krti mantrana
bhijnah samsadi santatam vraja pateh kurvan sthitim yo ’rcitah
sva pranarvvuda khandanair mura bhidam bhratuh sutam tosayet
sahare nivasan sa gostham avatan namnopanandah sada

Tegul Krišnos dėdė Upananda, kuris džiugina savo sūnėną milijardais gyvybės spindulių, kurio veidą puošia balti ūsai, kuris yra juodbruvas, kuris yra išmintingas ir mokytas patarėjas, kuris gyvena Saharos kaime ir visada būna Vradžo karaliaus valdžioje kaip mokytas mokslininkas, visada saugo Vradžos žemę!

16

gaurah komala dhir udara caritah snigdho vrajendranujah
syama smasrur alam tadiya carane bhaktah sunanda pita
yah pranaih parimanchya madhava sukham dadhna mahisyah param
sannandas tanute sa patu nitaram nah kasarinam patih

Tegul Sannanda, buivolų prižiūrėtojas, kurio veido oda aukso spalvos, kurio protas kupinas švelnumo, kuris labai dosnus ir geras, kurio veidą puošia juodi ūsai, kuris labai atsidavęs Šri Nandai Maharadžui, kuris garbina Madhavą visa savo gyvybe ir labai Jį džiugina, vaišindamas Jį buivolų jogurtu, ir kuris yra Šri Nandos jaunesnysis brolis ir Sunandos tėvas, saugo mus.

17

syamah suksma matir yuvati madhuro jyotir vidam agranih
pandityair jita gispatir vrajapateh savye krtavasthitih
krsnam palayatiha yah priyataya pranarvudair apy alam
mantrenapy upananda sunum iha tam pritya subhadram numah

Su meile lenkiuosi Subhadrai, Upanandos sūnui, kurio kūnas yra juosvas, kuris pasižymi puikiu protu ir yra jaunas bei mielas. Kuris yra geriausias astrologas, mokytumu pranokstantis net Brihaspatį, stovintis kairėje Vradžo valdovo Nandos Maharadžo pusėje, kuris saugo Krišną milijardais gyvybės vėjų ir visada Jam pataria.

18

daityad bhiter ati vikala dhih komalangasya sunoh
krsnasyoccaih satatam avane vatsala vyagra citta
krcchrair ambam bahubhir abhito hanta santosya suram
daitya ghnam ya sutam ajanayat sambika patu dhatri

Tegul Ambika, Krišnos žindyvė, kuri per demonus, labai nerimavo iš baimės ir dėl Krišnos apsaugos atliko daug atšiaurių askezių, kuriais patenkino visų motiną Bhagavati, dovanojusią jai didvyrišką sūnų, galintį nužudyti visus demonus, tegul ji saugo mus.

19

nadair yasya sphutati parito divya vidhy anda kotih
ke te tavat kila diti sutah ksudrakat ksudra jivah
snehan matra vijayam abhito raksane sanniyuktam
krsnasyarat param iha bhaje hanta dhatri sutam tam

Aš garbinu Vidžają, Krišnos žindyvės Vradže sūnų, nuo kurio riksmų plyšta milijonai dieviškųjų visatų, ką jau kalbėti apie demonus, kurie yra menkesni už menkniekius, ir kurį jo motina Ambika įpareigojo visada būti šalia Šri Krišnos, kad Jį apsaugotų.

20

mantra nyasair iha mura ripos tat purodhah purastat
sarvangani prakata nigamo bhagurir yo ’bhiraksya
asirbhis ca prati dinam aho tac chiro jighratidam
vande tavan muni sura pates tasya padabja yugmam

Aš garbinu lotosines Šri Bhagurio pėdas, išminčių karalius, kuris yra Nandos Vradžoo dvasininkas, kuris kasdien uždeda ant įvairių Šri Krišnos kūno dalių mantras ir siūlo Jam žodžius kupinus palaiminimų, kuris atlieka apeigas, kad apsaugotų kiekvieną Šri Krišnos kūno dalį, kuris uosto Jo galvą ir kurio prieglobstį priima personifikuotos Vedos.

21

krsnasyoccaih pranaya vasatih sampravinah sakhinam
syamangas tat sama guna vayo vesa saundarya darpah
snehad vandhoh ksanam akalanaj jayate yo ’vadhutah
sridamanam hari sahacaram sarvada tam prapadye

Visada ieškau prieglobsčio prie geriausio Hari draugo Šridamo pėdų, kuris yra didžiausias Krišnos meilės objektas ir pats ekspertiškiausias iš Jo draugų. Jis yra juodbruvo veido ir labai didžiuojasi turėdamas tokias pat savybes, amžių, aprangą ir grožį kaip Šri Krišna ir kuris labai sutrinka, kai bent akimirkai atsiskiria nuo savo draugo.

22

gadhanuraga bharato virahasya bhitya
svapne ’pi gokula vidhor na jahati hastam
yo radhika pranaya nirjhara sikta cetas
tam prema vihvala tanum subalam namami

Aš atiduodu pagarbą Subalui, didžiulės meilės įsikūnijimui, kuris taip myli Krišną, Gokulos mėnulį, kad net sapnuose nepaleidžia Jo rankos, bijodamas, kad bus nuo Jo atskirtas, ir kurio širdį skalauja Šri Radhikos meilės srautas.

23

krttvaikatra gavam kulani paritah krsnena sarddham muda
hastahasti vinoda narma kathanaih khelanti mitrotkarah
premambhodhi vidhauta gaurava maha pankas tad ankarcitas
tat padarpita citta jivita kala ye tan prapadyamahe

Aš prisiglaudžiu prie Šri Krišnos draugų, kurie surenka išsibarsčiusias karves ir ranka rankon žaidžia bei juokauja su Krišna. Jie tyros broliškos meilės vandenyno vandeniu nuplovė didžiulį baimės ir pagarbos purvą. Pasipuošę visais karvių piemenų apdarais, tokiais kaip fleitos, ragai ir nendrės, jie paaukojo savo gyvenimus, širdis bei turtus Šri Krišnos lotosinėms pėdoms.

24

murto hasya rasah sadaiva sumanah kamam bubhuksaturah
prana prestha vayasyayor anudinam vag deha bhangy utkaraih
hasyar yo madhumangalah prakatayan sambhrajate kautuki
tam vrndavana candra narma sacivam pritya suvandamahe

Su meile šloviname Madhumangalą, linksmiausią Vrindavana Čandros, Krišnos draugą, kuris įkūnija juoko skonį, visada laimingas ir visada labai alkanas. Savo linksmais žodžiais bei daugybe linksmų kūno judesių visada panardina savo brangiausius draugus Šri Radha Krišną į juoko skonį.

25

gudhar tat su vidagdhatarcita sakhi dvaronnayanti tayoh
premna susthu vidagdhayor anudinam manabhisarot savam
radha madhavayoh sukhamrta rasam yaivopabhunkte muhur
gosthe bhavya vidhayinim bhagavatim tam paurnamasir bhaje

Aš garbinu šventąją motiną Paurnamasi Devi, kuri visada rūpinasi Vradžo gerove ir paslapčia priverčia Lalitą ir pačias geriausias sakhis su meile ir malonumu maitinti Šri Radha Krišnos festivalius, tokius kaip mana, pyktis ir abhisara, meilės kelionė. Ji visada mėgaujasi nektariškais palaimingais skoniais.

26

kharva smasrum udaram ujjvala kulam gauram samanam sphurat
pancasattama varsa vandita vayah krantim pravinam braje
gosthesasya sakhayam unnatatara sridamato ’pi priya
sri radham vrsabhanum udbhata yaso vratam sada tam bhaje

Aš visada garbinu labai garsų karalių Vrišabhanu, kuris turi mažus ūsus ir yra labai dosnus. Jis kilęs iš puikios dinastijos, aukso spalvos veido ir yra labai gerbiamas penkiasdešimtmetis. Jis puikiai išmano Vradžą, yra didžiausias Vradžo karaliaus Nando draugas ir savo dukrą Šri Radhą myli net labiau nei sūnų Šridamą.

27

anudinam iha matra radhika bhavya varttah
kalayitum ati yatnat presyate dhatrikayah
duhitr yugalam uccaih prema pura prapancair
vikala mati yaya ’sau kirtida sa ’vatan nah

Tegul motina Kirtida, kuri su nerimu, rūpesčiu ir meile kasdien siunčia dvi savo slaugytojos dukteris į Šri Radhikos buveinę Vradže, kad pasiteirautų apie Jos gerovę, tegul apsaugo mus.

28

prathama rasa vilase hanta rosena tavat
prakatam iva virodhar sandadhanapi bhangya
pravalayati sukham ya navya yunoh sva naptroh
param iha mukharam tam murdhni vrddham vahami

Aš rupinuosi senela Mukhara, kuri savo anūkams, gaiviai paauglių porai Šri Šri Radha Madhavai, suteikia beribę palaimą, sumaniai ir įnirtingai priešindamasi Jų erotinėms linksmybėms ant mano galvos.

29

sandra prema rasaih pluta priyataya pragalbhyam apta tayoh
prana prestha vayasyayor anudinam lilabhisaram kramaih
vaidagdhyena tatha sakhim prati sada manasya siksam rasair
yeyam karayatiha hanta lalita grhnatu sa mam ganaih

Tegul Lalita, kuri pasinėrusi į gilios meilės skonį, vien iš meilės priima drąsios nuotaikos prieglobstį ir padeda įgyventindti savo širdies numylėtinių Šri Šri Radha Krišnos žaidimus, tokius kaip Jų abhisara, meilės kelionę. Tegul ta, kuri visada sumaniai moko savo draugę Radhą meilės pykčio meno, priima mane į savo kompaniją.

30

pranaya lalita narma sphara bhumis tayor ya
vraja pura nava yunor ya ca kanthan pikanam
nayati param adhastad divya ganena tustya
prathayatu mama diksam hanta seyam visakha

Tegul Višakha, kuri yra didysis jaunatviškos poros Radhos ir Krišnos meilės bei humoro objektas ir kuri nugali savo dievišku dainavimo meistriškumu net kukučių giedojimą, būna manimi patenkinta ir pamokins mane dainavimo meno.

31

prati nava nava kunjam prema purena purna
pracura surabhi puspair bhusayitva kramena
pranayati bata vrnda tatra lilotsavam ya
priya gana vrta radha krsnayos tam prapadye

Aš atsiduodu Šri Vrindos lotosinėms pėdoms, kuri kupina didžiulės meilės, puošia daugybę amžinai šviežių žaidimų giraičių kvapniomis gėlėmis ir plečia saldžius ir palaimingus Šri Radha Krišnos, apsuptus savo draugių, žaidimų festivalius.

32

sakhyenalam parama rucira narma bhavyena radham
pakartham ya vraja pati mahisy ajnaya sannayanti
premna sasvat pathi pathi harer varttaya tarpayanti
tusyatv etar param iha bhaje kunda purvam latam tam

Aš garbinu Kundalatą, kuri karalienės Jašodos įsakymu kasdien vyksta palydėti Šri Radhą į Nandos buveinę, kad pagamintų patiekalus Krišnai. Ji visada labai džiugina Radhą, pakeliui su Ja meiliai juokaudama apie Harį, ir kuri pati tuo labai patenkinta.

33

vrajesvary anitam bata rasavati krtya vidhaye
muda kamam nandisvara giri nikunje pranayini
chalaih krsnam radham dayitam abhi tam sarayati ya
dhanistham tat prana priyatara sakhim tam kila bhaje

Aš garbinu Radhą ir brangiausią Krišnos draugę Dhaništhą, kuri įvairiomis dingstimis džiaugsmingai organizuoja Šri Radhos ir Krišnos susitikimą kundžoje ant Nandišvaros kalno po to, kai Šri Radhą ryte buvo Vradžo karalienės Jašodos atsiųsta į Nandišvaros miestą, kad gamintų Krišnai.

34

avantitah kirtteh sravana bharato mugdha hrdaya
pragadhotkanthabhir vraja bhuvam uri krtya kila ya
muda radha krsnojjvala rasa sukham varddhayati tam
mukhim nandi purvam satatam abhivande pranayatah

Su meile šlovinu Nandimukhi, kuri susižavėjo, išgirdusi apie didžiąją Vradža bhumi šlovę ir su dideliu noru paliko savo gimtąjį Avantipurą, kad apsigyventų Vradže, ir kuri visada džiaugsmingai plečia palaimingus Radhos ir Krišnos erotinius malonumus.

35

muda radha krsna pracura jala keli rasa bhara
skhalat kasturi tad ghusrna ghana carcarcita jala
pramodat tau phena smitam uditam urmi sphuta kara
sriya sincantiva prathayatu sukham nas taranija

Tegul Jamuna, saulės dukra, kurios vandenys drumsti, kvepia muskusu ir vermilionais, kuri bėga Radhos ir Krišnos kūnai, tuomet kai Jie žaidžia didįjį rasika vandens žaidimą. Tegul Ji, kuri palaimingai bei švelniai Jiems šypsosi savo putų šypsena ir švelniai purškia Juos savo bangų rankomis, išplečia mano laimę!

36

sarvananda kadambakena harina prag yacita apy amuh
svairam caru riramsaya rahasi yah krodhad anadrtya tam
prana prestha sakhim nijam anudinam tenaiva sarddham muda
radham samramayanti tah priya sakhir murdhna prapadyetaram

Ant savo galvos nešioju brangiausias Šri Radhos drauges, kurios palaimingai verčia Šri Radhiką kasdien susitikti su Šri Hari, visos transcendentinės palaimos rezervuaru. Nors anksčiau, Jis prašė jų atskirų asmeninių susitikimų su Juo.

37

premna ye paribantanena kalitah sevah sadaivotsukah
kurvanah paramadarena satatam dasa vayasyopamah
vamsi darpana dutya vari vilasat tambula vinadibhih
pranesam paritosayanti paritas tan patri mukhyan bhaje

Aš garbinu Šri Krišnos tarnus, vadovaujamus Patri, kurie visada Jį džiugina paduodami Jam fleitą, veidrodį, vandenį, kamparu kvepiančius betelio lapus, grodami Vina ar nešdami Jam pranešimus. Jie meiliai pasidalijo visas šias tarnystes tarpusavyje ir su didžiausia meile, atsidavę tarnauja savo gyvenimo Viešpačiui kūnu, protu ir žodžiais. Jie lygūs Jo draugams, nors visada trokšta Jam tarnauti.

38

tambularpana pada marddana payo danabhisaradibhir
vrndaranya mahesvarim priyataya yas tosayanti priyah
prana prestha sakhi kulad api kilasankocita bhumikah
keli bhumisu rupa manjari mukhas ta dasikah samsraye

Mane globoja Šri Radhikos tarnaitės, vadovaujamos Rupos Manjari, kurios visuomet paduoda betelio lapus, masažuoja pėdas, paduoda vandenį ir organizuoja slaptus Dieviškosios poros pasimatymus. Šios tarnaitės didžiajai Vrindavano karalienei yra dar brangesnės už prana prestha sakhis, todėl Ji visai nesigėdija jų akivaizdoje!

39

trni krtya spharam sukha jaladhi saram sphutam api
svakiyam premnam ye bhara nikara namra mura ripoh
sukhabhasam sasvat prathayitum alam praudha kutukad
yatas te tan dhanyan param iha bhaje madhava ganan

Aš garbinu laimingiausius Madhavos bendražygius, kurie savo laimės nektarą laiko tokiu pat nereikšmingu kaip žolės stiebelius ir visada nuolankiai bei su meile stengiasi auginti Krišnos laimę.

40

tasyah ksanadarsanato mriyante
sukhena tasyah sukhino bhavanti
snigdhah param ye krta punya punjah
pranesvari prestha ganan bhaje tan

Aš garbinu Šri Radhos mylimas tarnaites, kurios, jei akimirkai Jos nemato, tampa tarsi mirusios. Jos atliko tiek daug pamaldžios veiklos, yra labai švelnios ir laiko save laimingiausiomis, kai Šri Radha yra laiminga.

41

sapatnyoccaya rajyad ujjvala rasasyoccaih samud vrddhaye
saubhagyodbhata garva vibhrama bhrtah sri radhikayah sphutam
govindah smara phulla vallava vadhu vargena yena ksanam
kridaty esa tam atra vistrta maha punyam ca vandamahe

Aš šlovinu labai laimingas gopes, kurioms vadovauja Čandravali. Trumpai su jomis pasimėgaudamas, Govinda priverčia šias meilės troškimais klestinčias gopes užimti Šri Radhikos varžovių pozicijas tam, kad tik sustiprintų Šri Radhikos laimę, didelį pasididžiavimą, ekstatinį susižavėjimą ir kitas įsimylėjusios herojės savybes.

42

brahmandat param ucchalat sukha bharam tat koti sankhyad api
premna krsna suraksitah pratimuhuh praptah param nirvrtah
kamam tat pada padma sundara nakha pranta skhalad renuka
raksa vyagra dhiyah sphuranti kila ye tan gopa varyan bhaje

Aš garbinu geriausius karvių ganytojus, kurie pasiekė didžiausią laimę, kokią tik galima pasiekti visoje visatoje. Krišna juos saugo su didesne meile, nei ta, kuria jaučia milijonams visatų ir jie patys visuomet trokšta apsaugoti net dulkeles, nukritusias nuo gražiųjų Krišnos lotosinių pėdų nagučių.

43

pranebhyo ’py adhikaih priyair api param putrair mukundasya yah
snehat pada saroja yugma vigalad gharmasya bindoh kanam
nirmanchyoru sikhanda sundara siras cumbanti gopyas ciram
tasam pada rajamsi santatam aham nirmanchayami sphutam

Aš garbinu motiniška meile apdovanotų vyresnių gopių pėdų dulkes, kurios su didžiausia meile garbina prakaito lašelius, trykštančius nuo lotosiniu Šri Mukundos pėdų, kurį jos laiko milijonus kartų brangesniu už savo sūnūs, ir bučiuoja Jo galvą, papuoštą povo plunksnų karūna.

44

indranila khura rajitah param svarna baddha vara srnga ranjitah
pandu ganda giri garva kharvikah pantu nah sapadi krsna dhenavah

Tegul Krišnos karvės, kurių labai gražios mėlynos kanopos spindi kaip safyrai, kurių ragai nudažyti auksu, o kūnų formos sunaikina mažų baltų kalnų pasididžiavimą, saugo mus.

45

yasam palana dohanotsava ratah sarddham vayasyotkaraih
kamam rama virajitah prati dinam tat pada renujjvalah
pritya sphita vanoru parvata nadi kacchesu baddha sprho
gosthakhandala nandano viharate tah saurabheyir bhaje

Aš garbinu karves, kurios yra Surabhi dukterys ir kurios visada įtraukia Vradžendrą Nandaną, Baladevą, Šridamą ir kitus karvių piemenukus į jų ganymo ir melžimo šventę, kurias puošia jų pačių kanopų mėtomos dulkės ir kurios su meile žaidžia giliuose miškuose, kalnuose ir upių pakrantėse.

46

mani khacita suvarna slista srnga dvaya srir
asita mani manojna jyotir udyat khuradhyah
sphurad arunima gucchandola vidyoti kanthah
sa jayati vaka satroh padma gandhah kakudmi

Visa šlovė Krišnos augintiniui buliukui Padmagandhai, kurio ragai labai gražūs, nes nusagstyti auksu, kanopos nepaprastai žavios, nes apdovanotos saldžiai melsvu safyro blizgesiu, o ant kaklo kabo spindintis raudonas vėrinys!

47

mrdu nava trnam alpam sa sprham vaktra madhye
ksipati parama yatnad alpa kandum ca gatre
prathayati muravairi hanta yad vatsakanam
sapadi kila didrkse tat tad atikanani

Man patinka matyti aplink šokinėjančius Krišnos veršelius. Krišna meiliai deda jiems į burną nedidelį kiekį šviežios minkštos žolės ir lengvai drasko jų kūnus.

48

naktan divam mura ripor adharamrtam ya
sphita pibaty alam abadham aho subhagya
sri radhika prathita manam apiha divya
nadair adho nayati tam muralim namami

Aho! Aš visada atiduodu pagarbą laimingiausiajai Murali fleitai, kuri dieną ir naktį netrukdomai geria Krišnos lūpų nektarą ir savo saldžiais garsais numalšina Šri Radhos didžiulį meilės piką!

49

dutibhir bahu catubhih sakhi kulenalam vaco bhangibhih
padante patanair vrajendra tanayenapi krudhali ganaih
radhayah sa hi sakyate davayitum yo naiva mano yaya
phut krtyaiva nirasyate sukrtinim bamsim sakhim tam numah

Vrinda ir kitos merginos pasiuntinės naudojo daugybę pagiežingų žodžių, Madhumangala ir kiti vaikinai daug juokavo, Pats Šri Krišna puolė prie Jos kojų, o Jos draugės gąsdino grasinimais ir niekas negalėjo nuraminti audringo Šri Radhos meilės pykčio, išskyrus Krišnos fleitos garsus. Aš visada šlovinu šią laimingiausią sakhi, Vamši fleitą.

50

sphitas tandaviko harer muralika nadena nrtyotsavam
gharnac caru sikhanda valgu sarasi tire nikunjagratah
tanvan kunja viharinoh sukha bharam sampadayed yas tayoh
smrtva tam sikhi rajam utsukataya badham didrksamahe

Mes nekantriai trokštame pamatyti Tandaviką, povų karalių, prisimindami, kaip jis pražydo iš džiaugsmo, išgirdęs Hari fleitos melodiją. Jis pradžiugino kundžoje besimėgaujančius, Šri Šri Radhą Krišną, išskleidęs plunksnas ir įsitraukęs į šokio festivalį prie nikundžos vartų ant Šri Radhakundos kranto.

51

saptaham mura marddanah pranayato gosthaika raksotsuko
vibhran manam udara pani ramanair yasmai sa lilam dadau
gandharva murabhid vilasa vigalat kasmira rajyad guhas
tat khattayita ratna sundara silo govardhanah patu vah

Tegul Govardhano kalnas, kurį septynias dienas meiliai laikė Šri Krišna, trokštantis saugoti Gokulą ir kuriam tokiu būdu buvo suteikta garbė būti garbinamam tarsi Viešpats, saugo tave. Jo olos nuspalvintos šafranu, nukritusiu nuo Šri Gandharvos ir Giridhari kūnų Jų meilės žaidimų metu, ir kurio rieduliai yra tarsi gražios brangakmeniais nusagstytos sofos ant kurių gali sėdėti Dieviškoji pora.

52

nipais campaka palibhir nava varasokai rasalotkaraih
punnagair vakulair lavanga latika vasantikabhir vrtaih
hrdyam tat priya kundayos tata milan madhya pradesam param
radha madhavayoh priya sthalam idam kelyas tad evasraye

Aš prisiglaudžiu centrinėje Radhakundos ir Šyamakundos susitikimo vietoje, Sangamoje, kuri yra brangiausia Radhos ir Madhavos žaidimų aikštelė. Ji labai žavinga, nes ją supa Čampaka ir Madhavi vijokliai, puikūs Kadamba, Ašoka, Naga Kešara ir Bakula medžiai, mangai ir gvazdikmedžiai.

53

sri vrndavipinam suramyam api tac chriman sa govardhanah
sa rasa sthalikapy alam rasamayi kim tavad anyat sthalam
yasyapy amsa lavena narhati manak samyam mukundasya tat
pranebhyo ’py adhika priyeva dayitam tat kundam evasraye

Nuostabus Vrindavano miškas, gražus Govardhano kalnas ir nektariška Rasos šokio arena, ką jau kalbėti apie kitas vietas, neprilygsta nė vienai Šri Radhakundos atomo dalelei. Aš prisiglaudžiu prie to dieviškojo ežero, kuris Mukundai brangesnis už Jo paties gyvybės dvelksmą.

54

sphite ratna suvarna mauktika bharaih san nirmite mandape
thutkaram vinidhaya yatra rabhasat tau dampati nirbharam
tanvate rati natha narma sacivau tad rajya carcam muda
tam radha sarasi tatojjvala maha kunjam sadaham bhaje

Prie Radhakundos kranto stovi didingas paviljonas iš aukso, perlų ir brangakmenių. Tame paviljone Šri Šri Radha ir Krišna, laikydami visa kita nesvarbiu, mėgaujasi transcendentiniais žaidimais. Kaip du transcendentinės meilės dievybės ministrai pirmininkai, Jie mielai patepa tą meilės karalystę savo žaidimų sandalų pasta. Aš amžinai garbinu nuostabią giraitę prie Radhakundos kranto. 

55

kantya hanta mithah sphutam hrdi tate sambimbitam dyotate
pritya tan mithunam muda padakavad ragena vibhrad yayoh
dhatra bhagya bharena nirmitatare trailokya laksmy aspade
gaura syamatame ime priyatame rupe kadaham bhaje

Dieviškoji pora nuostabiai atsispindi vienas kito širdies ežero pakrantėje. Jie yra karoliai, kuriuos abudu nešioja su meile. Kūrėjas Brahma palaimino Juos visokeriopa sėkme. Jie yra visų gerų turtų, trijuose pasauliuose poilsio vieta. Kada galėsiu tiesiogiai pagarbinti Šviesiąją ir Tamsiąją dieviškąją porą. 

56

netropanta vighurnanair alaghu tad dor mula sancalanair
isad dhasya rasaih sudhadhara dhayais cumbair drdhalinganaih
etair ista mahopacara nicayais tan navya yunor yugam
pritya yam bhajate tam ujjvala maha rajam pravandamahe

Mes šloviname Udžvalą Maharadžą, erotinio švelnumo įsikūnijimą, kurį Jaunuolių pora Radha ir Krišna su didžiausia meile garbina daugybe puikių atributų, tokių kaip neramūs, akių kampučių žvilgsniai, pečių judesiai, saldžios švelnios šypsenos, vienas kito lūpų nektaro gėrimas, bučiniai ir tvirtas vienas kito apkabinimas.

57

netre dairdhyam apangayoh kutilata vaksoja vaksah sthale
sthaulyam tan mrdu vaci vakri madhura sronau prthu spharata
sarvange vara madhuri sphutam abhud yeneha lokottara
radha madhavayor alam nava vayah sandhim sada tam bhaje

Aš garbinu ankstyvą Radhos ir Madhavos paauglystę, kuri pasireiškia pailgėjusiomis Jų akimis, suktais akių kampučių žvilgsniais, padidėjusia Jos krūtų ir Jo krūtinės apimtimi, didžiu jų švelniai tariamų žodžių apgaulingumu, dideliais klubais ir nepaprastu saldumu, kuris persmelkia visas Jų kūnų dalis.

58

dustarista vadhe svayam samudabhut krsnanghri padmad idam
sphitam yan makaranda vistrtir ivaristakhyam istam sarah
sopanaih pariranjitam priyataya sri radhaya karitaih
premnalingad iva priya sara idam tan nitya nityam bhaje

Kai demonas Arišta buvo nužudytas, iš Viešpaties Krišnos lotosinės pėdos ištryško didelis, pilnas nektaro ežeras Arištakunda, arba Šyamakunda. Kadangi jis yra Šri Radhos mėgstamiausias, Ji iš didelės meilės papuošė ežerą laiptais ir Šyamakunda apkabina Radhakundą. Aš amžinai garbinu Radhakundą.

59

kadambanam vratair madhupa kula jhankara lalitaih
parite yatraiva priya salila lilahrti misaih
muhur gopendrasyatmajam abhisaranty ambuja drso
vinodena pritya tad idam avatat pavana sarah

Tegul mane saugo Pavana Sarovara, kurią supa Kadamba medžiai ir dūzgiančių bičių spiečiai. Norėdamos susitikti su piemenaičių princų, lotosinių akių gopės dažnai ir su meile atvyksta su pretekstu pasisemti ten vandens.

60

parjanyena pitamahena nitaram aradhya narayanam
tyaktvaharam abhud aputraka iha svayatmaje gosthape
yatravapi surari ha giridharah pautro gunaikakarah
ksunnaharataya prasiddham avanau tan me tadagam gatih

Matydamas, kad jo sūnus, Vradžo karalius Šri Nanda Maharaja, vis dar yra be sūnaus, senelis Pardžanja Gopa ėmėsi karštligiškai garbinti Šri Narajaną pasninkaudamas, tam, kad susilauktų anūko, Šri Krišnos. Kuris būtų visų didžiųjų savybių buveinė ir kuris galėtų sunaikinti demonus bei pakelti Govardhano kalną. Šis, visame pasaulyje garsus vandens telkinys, pavadintas Ksunnahara Tadaga, yra mano prieglobstis.

61

sarddham manasa jahnavi mukha nadi vargaih sa rangotkaraih
savitry adi suri kulais ca nitaram akasa vanya vidheh
vrndaranya varenya rajya visaye sri paurnamasi muda
radham yatra siseca sincatu sukham sonmatta radha sthali

Brahmos įsakymu, kuris prakalbo danguje, Šri Purnamasi džiugiai apšlakstė Šri Radhiką, kaip Vrindavano karalienę, Manasa Ganga ir kitomis šventųjų upių vandenimis. Meldžiu, kad šventa vieta, žinoma kaip Unmatta Radhašthali, apšlakstytų ir mane transcendentiniu džiaugsmu.

62

pritya nandisvara giri tate sphara pasana vrndais
catuskonye ’nukrti gurubhir nirmita ya vidagdhaih
reme krsnah sakhi parivrto yatra narmani tanvann
asthanim tam hari pada lasat saurabhaktam prapadye

Aš prisiglaudžiu Ašthani paviljone, kurį ant Nandišvara kalno iš didelių akmenų ir kvadrato formos, su meile pastatė patyrę architektai. Ten Šri Krišna su savo draugais žaidžia daugybę linksmų žaidimų, todėl ši vieta tampa patepta Šri Hari lotosinių pėdų kvapu.

63

vaidagdhyojjvala valgu vallava vadhu vargena nrtyann asau
hitva tar murajid rasena rahasi sri radhikam mandayan
puspalankrti sancayena ramate yatra pramodotkarais
trailokyadbhuta madhuri parivrta sa patu rasa sthali

Tegul Rasa Sthali, Rasos šokio vieta, kupina nuostabaus trijų pasaulių saldumo, kur Krišna Murari šoka su gopėmis, išmanančiomis eroso meną, o paskui palieka jas ir nusiveda Šri Radhiką į nuošalią vietą, kad papuoštų Ją gėlėmis ir mėgautųsi su Ja didžiuliu džiaugsmu, apsaugo mane.

64

gandharvika muravimardana nau vihara
lila vinoda rasa nirbhara bhoginiyam
govardhanojjvala sila kulam unnayanti
vici bharair avatu manasa jahnavi mam

Tegul mane saugo Manasa Ganga, kuri mėgaujasi nuostabiais Šri Šri Radha Krišnos plaukiojimo valtim žaidimais ir kurios bangos stumia į viršų puikius Govardhano kalno riedulius.

65

yesam kvapi ca madhavo viharate snigdhair vayasyotkarais
tad dhatu drava punja citritatarais tais taih svayam citritah
khelabhih kila palanair api gavam kutrapi narmotsavaih
sri radha sahito guhasu ramate tan saila varyan bhaje

Aš garbinu geriausius Vradžo kalnus, tokius kaip Govardhana, kurio spalvingais mineraliniais pigmentais pasipuošia Madhava ir Jo meilūs draugai, ganydami karves ir žaisdami slėpynių. Govardhano oluose Šri Krišna ir Šri Radha užsiima meile.

66

sphite yatra sarit sarovara kule gah palayan nirvrto
grisme vari vihara keli nivahair gopendra divyatmajah
pritya sincati mugdha mitra nikaran harsena mugdhah svayam
kanksan sviya jayam jayarthina iman nityam tad etad bhaje

Visada garbinu visas Vradžo upes ir ežerus, kurių vandenyse Krišna vasarą žaidžia su savo žaviais draugais, meiliai apšlakstydamas juos vandeniu. Jis trokšta nugalėti savo draugus, su kuriais palaimingai gano karves, o jie, savo ruožtu, tikisi pergalės sau.

67

yesam kacchapika lasan muralika nadena harsotkaraih
srastarddhas trna guccha esa nitaram vaktresu sarstambhate
sakhyenapi tayoh param parivrta radha vakadvesinos
te hrdya mrga yuthapah prati dinam mam tosayantu sphutam

Išgirdę, kaip Šri Radhika groja savo Kačchapi vina, o Šri Krišna savo nuostabia Muralika fleita, pasinėrę į ekstazę, prieš pat apstulbstant, elniai pameta iš burnos kramtomą žolę. Tegul šie žavūs ir geriausi elniai, kurie vėliau draugiškai apsupa Šri Šri Radhą ir Madhavą, džiugina mane.

68

gunjad bhrnga kulena justa kusumaih sannadva manju sriyam
kunjanam nikaresu yesu ramate saurabhya vistarinam
udyat kama taranga rangita manas tan navya yunor yugam
tesam vistrta kesa pasa nikaraih kuryamaho marjjanam

Kvapniose Vradžo pavėsinėse, kurias puikiai puošia gėlės, kuriomis mėgaujasi spiečiai saldžiai dūzgiančių bičių, jauna Šri Šri Radha Madhava pora užsiima meile. Jų širdys džiaugiasi kylančiomis Kupidono bangomis. Tegul savo ilgais ir palaidais plaukais aš šluosiu šias giraites.

69

yesam caru talesu sita nivida cchayesu ratrin divam
puspanam vigalat paraga vilasat talpesu klrptasrayam
pritya snigdha madhuvratair madhu kanaih samsevitam tan navam
yunor yugma taram muda viharate te pantu mar bhuruhah

Labai vėsiame ir maloniame medžių pavėsyje, ant blizgančio nuo nukritusių žiedadulkių sosto ir tarnaujant nuostabioms bitėms, nešančioms medaus lašus, jaunatviška Dieviškoji Pora mėgaujasi transcendentiniais žaidimai. Meldžiu, kad šie medžiai visada mane saugotų.

70

gandharva muravairinoh pranayinoh puspani sarcinvatoh
svairam smera sakhi kulena vrtayor isat smitena dvayoh
drstva keli kalim tayor nava navam hasyena puspa cchalaih
kamam ya vilasanti tah kila latah sevyah param premabhih

Skindami gėles, švelniai besišypsantys įsimylėjėliai Šri Šri Gandharva Muravairi žaismingai ginčijasi. Matydamos šias amžinai naujas ir gaivias transcendentines linksmybes, Jų draugės gopės ima šypsotis, o Vradžo vijokliai, prisidengdami naujų žiedų sprogimu, taip pat šypsosi ir juokiasi. Tegul aš, su didele meile ir atsidavimu, tarnausiu šiems transcendentiniams vijokliams.

71

paricaya rasa magnah kamam arat tayor ye
madhuratara rutenollasam ullasayanti
vraja bhuvi nava yunoh su priyah paksinas te
vidadhatu mama saukhyam spharam alokanena

Tegul Vradžo paukščiai, kurie tokie brangūs Šri Šri Radha Krišnai, kurie puikiai Juos pažįsta ir savo saldžiu giedojimu padidina Jų laimę, džiugina mane savo gailestingu žvilgsniu.

72

cutesv esu kadambakesu vakulesv anyesu vrksesv alam
pritya madhavikadi vallisu tatha bhankara nadair dvayoh
ye bhrngah paritas tayoh sukha bharam vistarayanti sphutam
gunjanto bata vibhramena nitaram tan eva vandamahe

Uoliai šlovinu Vradžo bites, kurios klaidžioja aplink mangų, Kadambų ir Bakulų medžius bei vijoklius, tokius kaip Madhavi. Jos visur saldžiai ir neaiškiai dūzgia vardan didelio Šri Šri Radha Krišnos džiaugsmo.

73

puspair yasya muda svayam giridharah svairam nikunjesvarim
phullam phullatarair amandayad alam phullo nikunjesvarah
isan netra vighurnanena kalita svadhina uccais taya
sriman sa prathayatv aho mama drsoh saukhyam kadambesvarah

Tegul mano akis džiugina gražus Kadamba medžių karalius, kurio pilnai žydinčiais žiedais palaimingai naudojasi Giridhari, kusdžų karalius. Jį visiškai pavergia net menkiausias Jo mylimosios Nikundžešvari Radhos akių kampučių žvilgsnis ir kurio širdis taip pat žydi iš džiaugsmo, norėdama Ją papuošti.

74

nicaih praudha bhayat svayam sura patih padau vidhrtyeha yaih
svar ganga salilais cakara surabhi dvarabhisekotsavam
govindasya navam gavam adhipata rajye sphutam kautukat
tair yat pradurabhut sada sphuratu tad govinda kundam drsoh

Nusižeminęs ir labai išsigandęs pusdievių karalius Indra sugriebė Šri Krišnos lotosines pėdas ir lydimas karvės Surabhi, atliko karūnavimo šventę – nuplovė Krišnos pėdas dangiškoju Gangos vandeniu. Taip jis vainikavo Krišną kaip Govindą, karvių karalių. Meldžiu, kad Govinda Kunda, atsiradusį per šį festivalį, amžinai atsidurtų prieš mano akis. 

75

vrajendra varyarpita bhogam uccair
dhrtva vrhat kayam agharir utkah
varena radham chalayan vibhunkte
yatranna kutam tad aham prapadye

Aš priimu prieglobstį toje vietoje, kur Šri Nanda Maharadžas aukojo Annakutos puotą Govardhano kalnui ir kur Šri Krišna, prisiimdamas labai didelį kūną apgavo Šri Radhą, siūlydamas Jai malonę.

76

girindra varyopari hari rupi
harih svayam yatra vihara kari
sada muda rajati raja bhogair
hari sthalam tat tu bhaje ’nuragaih

Su didele meile garbinu Haristhalą, vietą Šri Giriradžo Govardhano viršūnėje, kur kerintis Hari visada palaimingai mėgaujasi savimi kaip karalius.

77

ghatta krida kutukita mana nagarendro navino
dani bhutva madana nrpater gavya dana cchalena
yatra pratah sakhibhir abhito vestitah samrurodha
sri gandharvam nija gana vrtam naumi tam krsna vedim

Aš pagarbiai lenkiuosi Krišna Vedi – vietai, kur jaunatviškas įsimylėjėlių didvyris Šri Krišna, apsuptas draugų, vieną rytą tapo karaliaus Kupidono rinkliavos rinkėju. Džiaugsmingai žaisdamas Daną ir prisidengdamas, kad renka mokestį už pieno produktus, stabdydavo ir trukdydavo Šri Gandharvikai ir Jos draugėms.

78

nibhrtam ajani yasmad dana nirvrttir asminn
ata idam abhidhanam prapayat tat sabhayam
rasa vimukha nigudhe tatra taj jnaika vedye
sarasi bhavatu vaso dana nirvarttanena

Tegul mes apsigyvename Dana Nirvartana kundoje, vienišoje vietoje, kur Radha ir Madhava užbaigė savo Dana žaidimą. Bhaktai šią vietą vadina Dana Nivritti kunda ir ji paslėpta tiems, kurie nenori ragauti transcendentinių kvapų, ir ją žino tik tie, kurie pažįsta šiuos transcendentinius skonius.

79

siri brahma kadamba khanda sumano rudrapsaro gaurika
jyotsna moksana malyahara vivudharindra dhvajadyakhyaya
yani srestha saramsi bhanti parito govardhanadrer amu
nide cakraka tirtha daivata giri sri ratna pithany api

Aš šlovinu visus geriausius ežerus ir tvenkinius aplink Govardhano kalną, tokius kaip Baladeva kunda, Kadamba Khanda, Kusuma Sarovara, Rudra kunda, Apsara kunda, Gauri tirtha, Kandra Sarovara, Rina Papamočana Kunda, Malyahara kunda, Vibudhari kunda ir Indradhvaja Vedi, taip pat Cakra tirtha, Daiva giri ir įvairiūs brangakmeniais nusagstytus paviljonus.

80

aho dola khela rasa vara bharotphulla vadanau
muhuh sri gandharva girivara dharau tau pratimadhu
sakhi vrndam yatra prakatita mudandolayati tat
prasiddham govinda sthalam idam udaram vata bhaje

Aš garbinu didžiąją ir garsiąją Govinda Sthalą, kur Šri Šri Gandharva Girivaradhari ir Jų draugės kiekvieną pavasarį vėl ir vėl palaimingai supasi. Jų veidai žydi iš laimės, kai Jie ragauja šių supynių žaidimų skonį.

81

priyat priya prana vayasya varge
dhrtaparadham kila kaliyam tam
yatrarddayat pada talena nrtyan
harir bhaje tam kila kaliyam hradam

Aš garbinu Kaliya Hrada, kur Šri Krišna nubaudė Kaliyą, šokdamas ant jo savo kojų padais ir taip spardė jį už savo draugų įžeidimą, kurie Jam brangesni už savo paties gyvybę.

82

suryair dvadasabhih param muraripuh sitartta ugratapair
bhakti prema bharair udara caritah sriman muda sevitah
yatra stri purusaih kvanat pasu kulair avestito rajate
snehair dvadasa surya nama tad idam tirtham sada samsraye

Aš visada prisiglaudžiu prie Dvadašaditya tirthos, kur Šri Krišną palaimingai, atsidavusiai ir su meile šildė aštrus dvylikos saulių spinduliai po to, kai po įžengimo į Kaliya ežerą Jį ištiko šaltis. Meiliai apsuptas vyrų, moterų ir mylinčių karvių – Jis spindi.

83

atyantatapa sevanena paritah sanjata gharmotkarair
govindasya sarirato nipatitair yat tirtham uccair abhut
tat tat komala sandra sundaratara srimat sad angocchalad
gandhair hari su vari su dyuti bhaje praskandanam vandanaih

Aš garbinu ir šlovinu nuostabiausią Praskandaną tirthą, didįjį šventąjį vandenį, kuris apsireiškė nuo Govindos kūno tekėjusių prakaito lašų, kai Jam iš visų pusių tarnavo stiprus dvylikos saulių skleidžiamas karštis. Ji pripildyta nepriekaištingo vandens, labai kvepiančio ir tapusio mielu dėl kvepalų, sklindančių iš švelnių ir nepaprastai gražių Govindos palankių kūno dalių.

84

katyayany atularcanartham amale krsna jale majjatah
kanyanam prakarasya cira nikaram samraksitam tiratah
hrtvaruhya kadambam ujjvala parihasena tam lajjayan
smeras tam pradadau subhangi murajit tam cira ghattam sraye

Aš prisiglaudžiu prie Čira Ghatos, kur nesusituokusios gopės nepakartojamu būdu garbino Katyayani devi, panirdamos į tyrą Jamunos vandenį ir laikydamos savo drabužius ant kranto. Krišna sugėdino jas pavogęs jų drabužius, įlipęs į Kadambos medį ir erotiškai juokaudamas, kol grąžino drabužius atgal.

85

hesabhir jagati trayam mada bharair utkampayantam paraih
phullan netra vighurnanena paritah purnam dahantam jagat
tam tavat trnavad vidirya vakabhid vidvesinam kesinam
yatra ksalitavan karau sa rudhirau tat kesi tirtham bhaje

Aš garbinu Keši Ghatą, kur Krišna nusiplovė sudraskyto didžiojo žirgų demono Keši kraują nuo savo rankų. Nuo beprotiško žirgo žvengimo drebėjo trys pasauliai, o jo plačiai atmerktos, besivartančios akys degino visą visatą, lyg žolės stiebą.

86

annair yatra catur vidhaih prthu gunaih svairam sudha nindibhih
kamam rama sametam acyutam aho snigdhair vayasyair vrtam
sriman yajnika vijna sundara vadhu vargah svayam yo muda
bhaktya bhojitavan sthalam ca tad idam tam capi bandamahe

Aš šlovinu vietą, kur mokytos ir gražios aukojančių brahmanų žmonos spontaniškai, palaimingai ir su dideliu atsidavimu maitino laisvai žaidžiančius Krišną, Balaramą ir Jų meilius draugus. Jos pasiūlė keturių rūšių aukštos kokybės grūdų, kurių skonis metė iššūkį nektarui.

87

muda gopendrasyatmaja bhuja parisvanga nidhaye
sphurad gopi vrndair yam iha bhagavantam pranayibhih
bhajadbhis tair bhaktya svam abhilasitam praptam acirad
yami tire gopisvaram anudinam tam kila bhaje

Kasdien garbinu Gopišvarą Sadašivą, kurį ant Jamunos kranto atsidavusiai garbino mylinčios gopės, trokštančios Šri Krišnos, Vradžo kunigaikščio apkabinimo, ir kurios taip greitai pasiekė trokštamą tikslą.

88

bhayat kamsasyarat sa dayam acirac chantanupade
viniksipta radha rahasi kila pitra prakrtitah
sphurantam tam drstva kam api ghana punjakrti varam
tam evaptum yatnad yam abhajata suryo ’vatu sa nah

Matydama, kad Jos tėvas garbina Suryadevą iš toli nuo Kamsos, Šrimati Radharani nuošalioje vietoje, žinomoje kaip Santanupada, taip pat nuoširdžiai garbino Suryadevą, norėdama išprašyti, kad tam tikras jaunuolis, kurio veido spalva tamsi kaip daugybė musoninių debesų, taptų Jos išrinktuoju vyru. Meldžiu, kad Suryadeva mus apsaugotų. 

89

avirbhava mahotsave muraripoh svarnoru muktaphala
sreni vibhrama mandite nava gavi lakse dadau dve muda
divyalankrti ratna parvata tila prasthadikam cadarad
viprebhyah kila yatra sa vraja patir vande vrhat kananam

Šlovinu Brihadvaną, kur Vradžo Viešpats Nanda Maharaja Šri Krišnos gimimo šventės proga brahmanams džiaugsmingai padovanojo du šimtus tūkstančių jaunų, auksu bei perlų vėriniais papuoštų karvių, krūvą dieviškų papuošalų ir kalną sezamų.

90

gandharvaya jani manir abhud yatra sankirttitayam
anandotkaih sura muni naraih kirttida garbha khanyam
gopi gopaih surabhi nikaraih samparite ’tra mukhyer
avalyakhye vrsaravi pure prati puro mamastam

Tegul nuskęstu meilės potvynyje Ravalai, maharadžo Vrišabhanu sostinei, kur gyvena daugybė karvių piemenų ir moterų. Sulyg brangakmenis Šri Radha pasirodė iš motinos Kirtidos įsčių, kurią palaimingai šlovino pusdieviai, išminčiai ir žmonės.

91

yasya srimac carana kamale komale komalapi
sri radhocair nija sukha krte sannayanti kucagre
bhita ’py arad atha na hi dadhaty asya karkasya dosat
sa sri gosthe prathayatu sada sesa sayi sthitim nah

Nors dėl savo laimės Ji trokšta uždėti gražias ir švelnias Šri Krišnos lotosines pėdas ant savo krūtų, Šrimati Radharani nenori to daryti, nes baiminasi, kad nors Jos kūnas labai švelnus, tačiau krūtys labai kietos. Meldžiu, kad Viešpats Krišna, kuris taip pat deda savo lotosines pėdas ant Ananta Šešos kapišono, leistų man apsigyventi Jo žemėje Vradže. 

92

yatra kama sarah saksad
gopika ramanam sarah
radha madhavayoh prestham
tad vanam kamyakam bhaje

Aš garbinu Radhos ir Madhavos mylimąjį Kamyavaną, kur yra Kama Sarovara arba pati Gopika Ramana Sarovara.

93

malli krtya nijah sakhih priyatama garvena sambhavita
malli bhuya mad isvari rasamayi mallatvam utkanthaya
yasmin samyag upeyusa vakabhida radha niyuddham muda
kurvana madanasya tosam atanod bhandirakam tam bhaje

Aš garbinu Bhandirą, kur mano šeimininkė, Krišnos mylimoji Radha, persirengė pati ir perrengė savo drauges imtynininkėmis, kad smagiai pasimėgautų imtynėmis. Ji labai didžiavosi, kai palaimingai imtyniavo su Krišna, kuris taip pat buvo persirengęs imtynininku, tokiu būdu padidindami Kupidono džiaugsmą.

94

akrsta ya kupita halina langalagrena krsna
dhira yanti lavana jaladhau krsna sambandha hina
adyapittham sakala manujair drsyate saiva yasmin
bhaktya vande ’dbhutam idam aho rama ghatta pradesam

Kai Jamunos upė nepakluso tekėti Jo įsakymu, supykęs Viešpats Balarama ėmė tempti ją link vandenyno savo plūgo kraštu. Atsidavusiai atiduodu pagarbą nuostabiajai Rama Ghattai, kur ir šiandien visi žmonės gali pamatyti tempimo žymes.

95

prana prestha vayasya vargam udare papiyaso ’ghasurasy
aranyodbhata pavakotkata visair duste pravistam purah
vyagrah preksya rusa pravisya sahasa hatva khalam tam bali
yatrainam nijam araraksa murajit sa patu sarpa sthali

Matydamas, kaip Jo draugai, kuriems Jis brangesnis už gyvybę, įžengia į nuodėmingojo Aghasuros pilvą, kuris dėl galingų nuodų degė nuo didžiulės miško ugnies, Viešpats Krišna taip pat įžengė į demoną, nužudė jį ir išgelbėjo savo draugus. Meldžiu, kad Sarpasthali, vieta, kur Viešpats mėgavosi šiomis pramogomis, apsaugotų mane.

96

drastum saksat sva pati mahimodrekam utkena dhatra
vatsa vrate drutam apahrte vatsapalotkare ca
tat tad rupo harir atha bhavan yatra tat tat prasunam
modam cakre ’sanam api bhaje vatsahara sthalim tam

Aš garbinu Vatsaharana Sthali, kur smalsusis kūrėjas Viešpats Brahma, trokšdamas išvysti nuostabią savo Viešpaties Šri Krišnos šlovę, sparčiai pagrobė Jo veršelius ir karvių piemenukus. Šri Hari pats prisiėmė visų šių veršelių ir karvių piemenukų pavidalus ir pradžiugino jų motinas, karves bei pagyvenusias gopes, valgydamas jų ruoštus ir Jam siūlomus patiekalus.

97

badham vatsaka vatsapala hrtito jataparadhad bhayair
brahma sasram apurva padya nivahair yasmin nipatyavanau
tustavadbhuta vatsapam vraja pateh putram mukundam manak
smeram bhiru caturmukhakhyam anisam sesam pradesam numah

Lenkiuosi vietai, žinomai kaip Bhiru Čaturmukha, kur keturveidis Viešpats Brahma krito ant žemės ašarotomis akimis, išsigandęs, kad nusikalto pagrobęs Mukundos veršelius ir karvių piemenukus. Jis puikiais posmais šlovino Vradžo karaliaus sūnų, vos besišypsantį nuostabųjį veršelių ganytoją.

98

gandha vyakula bhrnga sancaya camu sanghrsta puspotkarair
bhrajat kalpa lata palasi nikarair vibhrajitani sphutam
yani sphara tadaga parvata nadi vrndena rajanty aho
krsna prestha vanani tani nitaram vande muhur dvadasa

Vėl ir vėl šlovinu Šri Krišnos numylėtus dvyliką miškų, kuriuose plyti kalnai, upės, platūs ežerai, norus išpildantys vijokliai ir medžiai, pasipuošę žiedais, kuriuos nuolat supa nuo jų kvapo apsvaigusios kamanių kariuomenės.

99

purnah prema rasaih sada muraripor dasah sakha ca priyam
sva pranarvudato ’pi tat pada yugam hitveha masan dasa
pritya yo nivasams tadiya kathaya gostham muhur jivayaty
ayatam kita pasya krsnam iti tar murdhna vahamy uddhavam

Šri Uddhava Mahašaja, kuris visada kupinas meilės Murari ir kaip tarnas, ir kaip draugas, paliko Viešpaties lotosines pėdas, nors jos jam brangesnės už milijardus gyvybės srovių. Jis dešimt mėnesių gyveno Vradže, guosdamas ir gaivindamas Vradžavasius, sakydamas: “Žiūrėkite, Krišna grįžta pas jus!” Aš nešiojuosi šį Šri Uddhavą ant galvos.

100

muda yatra brahma trna nikara gulmadisu param
sada kanksan janmarpita vividha karmapy anudinam
kramad ye tatraiva vraja bhuvi vasanti priya jana
maya te te vandyah parama vinayat punya khacitah

Nors Viešpats Brahma visuomet nerimastingai atlieka Aukščiausiojo Viešpaties jam pavestas pareigas, pavyzdžiui, kuria visatą, jis palaimingiausiai atskleidė savo troškimą gimti Vradže, net kaip žolės stiebeliu ar krūmu. Kasdien nuolankiai šlovinu kiekvieną labiausiai pamaldų ir brangų Šri Krišnai žmogų, gyvenantį Vradže.

101

pura premodrekaih pratipada navananda madhuraih
krta sri gandharvacyuta carana varyarcana valat
nikamam svaminyah priyatara saras tira bhuvane
basanti sphita ye ta iha mama jivatava ime

Dėl to, kad ankstesniuose gyvenimuose garbino gražiąsias Šri Gandharvos ir Ačyutos lotosines pėdas su amžinai šviežiu ekstatinės dvasinės meilės saldumu, kai kurios didžios sielos gali gyventi ant brangiausio Svamini ežero, Šri Radhakundos kranto. Šie didieji bhaktai yra mano gyvenimas ir siela!

102

yat kincit trna gulma kikata mukham gosthe samastam hi tat
sarvanandamayam mukunda dayitam lilanukulam param
sastrair eva muhur muhah sphutam idam nistankitam yacnaya
brahmader api sa sprhena tad idam sarva maya vandyate

Su dideliu ilgesiu šlovinu palaimingas Vradžo žoles, krūmus, vabzdžius ir kitas būtybes, kurių laimės trokšta Brahma, Uddhava ir kiti, kurių šlovė ne kartą ir aiškiai patvirtinta tokiuose šventraščiuose kaip Šrimad Bhagavatam, kurie labai brangūs Mukundai ir kurie padeda Krišnai Jo linksmybėse.

103

bhraman kacche kacche ksitidhara pater vakrima gatair
lapan radhe krsnety anavaratam unmattavad aham
patan kvapi kvapy ucchalita nayana dvandva salilaih
kada keli sthanam sakalam api sincami vikalah

Kada vaikštinėsiu po Govardhano kalno šlaitus ir nuolat, tarsi pamišęs kartosiu “O Radhe! O Krišna!”? Kada suklupsiu, apimtas ekstatinės meilės jausmų, savo ašaromis aplaistydamas Šri Šri Radha Madhavos žaidimų vietas?

104

na brahma na ca narado na hi haro na prema bhaktottamah
samyag jnatum ihanjasarhati tatha yasyocchalan madhurim
kintv eko baladeva eva paritah sarddham sva matra sphutam
premnapy uddhava esa vetti nitaram kim sa vrajo varnyate

Nei Brahma, nei Narada, nei Šiva, nei didieji bhaktai, tyrai mylintys Krišną, negali tinkamai ir iki galo suprasti Vradžo žemės saldumo. Tik transcendentinės meilės kupini Viešpats Balarama ir Jo motina Rohini gali suprasti Vradžo žemę. Kaip įmanoma apibūdinti šią žemę?

105

anyatra ksana matram acyuta pure premamrtambho nidhi
snato ’py acyuta saj janair api samam naham vasami kvacit
kintv atra vraja vasinam api samam yenapi kenapy alam
samlapair mama nirbharah pratimuhur vaso ’stu nityam mam

Net jei turėsiu galimybę maudytis nektariškame, tyros meilės Krišnai vandenyne ir net jei mano bendražygiai bus tyri neklystančio Aukščiausiojo Dievo Asmens bhaktai, nė akimirkai nesutiksiu gyventi kitoje šventoje vietoje nei Vradžabhumi. Net jei Vradžo gyventojai atrodo paprasti ir net jei jie užpildo mano ausis nenaudingais gandais, meldžiuosi, kad galėčiau likti tarp jų, amžinai gyvendamas čia, Vradže.

106

ragena rupa manjarya rakti krta muradvisah
gunaradhita radhayah pada yugmam ratir mama

Dvi Šrimati Rūpa Mandžari pėdos, kupinos meilės Viešpačiui Krišnai ir meistriškai garbinančios Šrimati Radharani, yra vienintelis mano gyvenimo tikslas.

107

idam niyatam adarad vraja vilasa nama stavam
sada vraja janollasan madhura madhuri vandhuram
muhuh kutuka sambhrtah paripathanti ye valgu tat
samam parikarair drdham mithunam atra pasyanti te

Šios eilutės, pavadintos Vradža Vilasa Stava, yra labai grakščios ir gražios, kupinos nuostabaus ir kerinčio Vradžo gyventojų saldumo. Tie, kurie su didele pagarba ir godžiu entuziazmu reguliariai skaito šias eilutes, galės tiesiogiai išvysti dieviškąją porą, apsuptą Savo bendražygių šioje Vradžo žemėje.